Verkeersbesluit voor het instellen van een geslotenverklaring voor al het vrachtverkeer tussen het kruispunt Kastanjelaan en het kruispunt Sint Rochusstraat en tussen het kruispunt Pasweg en het kruispunt Carteijnstraat in Bunde

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Meerssen

Geplaatst op Lokaalnieuwsmeerssen.nl op: 12-1-2024

  1. Bekendmakingen Meerssen
  2. Verkeersbesluit voor het instellen van een geslotenverklaring voor al het vrachtverkeer tussen het kruispunt Kastanjelaan en het kruispunt Sint Rochusstraat en tussen het kruispunt Pasweg en het kruispunt Carteijnstraat in Bunde

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betekenis verkeersbord C07: Verboden in te rijden voor vrachtwagens (motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg). Verwijderen zoneborden en onderborden met tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer” Betekenis verkeersbord zC07b: Verboden in te rijden voor vrachtwagens (motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg). Dit wegvak maakt onderdeel uit van een zone waarin de geslotenverklaring voor vrachtwagens geldt tot u een bord tegenkomt met einde zone. Gehoord: •dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over deze maatregel met Politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland. •dat op 13-12-2023 per mail door de politie kenbaar gemaakt is dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is; Besluit:  De gemeente Meerssen besluit:   •Een geslotenverklaring voor al het vrachtverkeer in te stellen op de Vliegenstraat in één richting tussen het kruispunt Kastanjelaan en het kruispunt Sint Rochusstraat. •Een geslotenverklaring voor al het vrachtverkeer in te stellen op de Vliegenstraat in één richting tussen het kruispunt Pasweg en het kruispunt Carteijnstraat. Bezwaarprocedure Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bijhet Collegevan Burgemeester enWethouders vanMeerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het maken van het bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten: •de naam, het adres en de handtekening van de indiener; •de dagtekening; •een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; •de gronden van het bezwaar. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (in casu is gepubliceerd). Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termijn te zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

Unknown

 Lokaalnieuwsmeerssen.nl Redactie

Lokaalnieuwsmeerssen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Meerssen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Meerssen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.